تبلیغات در دفتر تلفن رسانه

شما می توانید تبلیغات مد نظر خود را که مرتبط با خبرنگاران و یا حوزه های مختلف خبری می باشد، در بخش های مختلف این سامانه به نمایش بگذارید؛ لذا پس از عضویت در سامانه، از طریق فرم ثبت درخواست تبلیغات اقدام به ثبت اطلاعات نمایشی مورد نظر خود نمایید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و هزینه ها، از فرم تماس با ما اقدام نمایید.